پرش به: ناوبری, جستجو

واژه‌نامه زمین

واژه نامه انگلیسی به فارسی

مخفف
انگلیسی
فارسی
Abstract test suite
مجموعه تست انتزاعی
account
حساب کاربری
Accountability
حسابرسی
Acquire and Implement
اكتساب و پياده‌سازي
Active
فعّال
Adaptability
قابلیت تطبیق پذیری محیط
All pairs testing
تست جفت‌ها
Allocate
تخصيص‌
appliance
کارمان
Application
برنامه‌ی کاربردی
Appropriateness Recognizability
پوشش تمامی نیازهای کاربر
Artifact
محصول مصنوعی / تصنعی
Authenticity
احراز هویت
Authorization
مجوز‌دهي
Availability
در دسترس بودن
backup
پشتیبان
Balanced Score Card
كارت‌ امتيازي متوازن
Bandwidth
پهنای باند
Behavioral Testing
تست رفتاری
Benchmarking
محک
Best Practices
به‌روش‌ها
Black -Box test
تست جعبه سیاه
Boolean solver
راهکارهای بولی
bootstrap
خود راه انداز /بالا آمدن
Boundary-value analysis
تحلیل مقادیر مرزی
Brute Force
بیخردانه / نیروی سبعی
Builder
سازنده
Capability Maturity Model
مدل بلوغ قابلیت
Capacity
ظرفیت
Client
کلاینت
cloudify
ابری شده
cluster
خوشه
Collating
تلفیقی / تلفيق
Community
جامعه
Compatibility
قابلیت انطباق
Component
مولفه
Confidentiality
محرمانه
Configuration management
مدیریت پیکربندی
Configuration Management Plan
طرح مديريت پيکربندي
configure
پیکربندی
Console
کنسول
Constraint
محدودیت
Constraint solving
حل محدودیت
Content analysis
تحلیل محتوا
Context-Driven School
مدرسه متن محور
Continual Service Improvement
بهبود مستمر خدمات
Control objectives for information and related technology
اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوریهای مرتبط
Correctness
تصحیح / صحت
Cost
هزينه
Counterexample
مثال نقض
Criteria
معيارها
critical
حیاتی
customize
سفارشی سازی شده،سفارشی شده
Daily Smoke Testing
تست دودی روزانه
data
داده ها
Database
پایگاه داده
Database server
سرور پایگاه داده
Debian
دبیان
Debugging
اشکال زدایی
Decision-oriented
تصمیم گرایی
default
پیش فرض
Deliver
تحويل
Desktop
رومیزی
Deterministic algorithm
الگوریتم‌ قطعی
device
دستگاه
Device Driver
افزاره‌ران
Directory
شاخه
Directory Service
سرویس دایرکتوری
Disjunctive normal form
فرم نرمال فصلی
Disposing
مرتب‌سازي
Distribution
توزیع
DNS Service
سرويس‌دهنده‌ی نگاشت نام به آدرس
Domain Specific Language
زبان مخصوص دامنه
dynamic
پویا
Educate and Train Users
آموزش‌كاربران
Effectiveness
اثربخشي
Efficient and Effective
كارا و اثرگذار
embedded
تعبیه‌ای / تعبیه شده
Embeded
تعبیه‌ای / تعبیه شده
Epistemology
معرفت شناسی
Equivalence class partitioning
تقسیم‌بندی کلاس هم‌ارزی
Error
خطا
Evaluate
ارزيابي
Event space exploration strategy
استراتژی‌های جستجوی رخداد-فضا
Executable
قابل اجرا
Executable test suite
مجموعه تست قابل اجرا
Expansion-ability
توسعه پذیری و توانایی
Experimental research
تحقیقات تجربی
extra
اضافی
Extract
استخراج
Fault-tolerance
تحمل خرابی / تولرانس عيب
Feasibility study
مطالعات امكان‌سنجي
fetch
واکشی
File server
سرور فایل
Finite state automaton
اتوماتای حالت متناهی / اتومان حالت متناهی
Firewall
دیواره‌ی آتش
Flipping bit
معکوس نمودن تصادفی بیت‌ها
fork
شاخه
Formative
هنجاری / تکوینی
forum
تالار گفتمان
Free software
نرم‌افزار آزاد
functional
کارکردی
Fuzz testing
تست فاز
Gaussian elimination
حذف گوسی / حذف گاوسی
Generation
ایجاد
Generation-based
مبتنی بر تولید
Git
گیت
Glass -Box
جعبه شیشه ای
Goles and Metrics
اهداف و معيارها
guest
میهمان
hardware
سخت افزار
header
سرآمد
host
میزبان
Identify
شناسايي
Image
تصویر
Implementation
پیاده‌سازی
Incident
رويداد
information
اطلاعات
Information Technology
فناوري اطلاعات
Infrastructure
زيرساخت
Instance
نمونه
Integrity
یکپارچگی
Interface
رابط
Interoperability
قابلیت ارتباط با سایر سیستم‌ها
issue
ایراد
Jenkins
جنکینز
Key Indicator
شاخص کلیدی
Knowledge Management
مديريت دانش
LAN accounting
حسابرسی شبکه
Learn-ability
قابلیت یادگیری
Library
کتابخانه
License
مجوز
Load balancing
توزیع بارکاری / توزیع بار
Load balancing
تعادل بار
Localization
بومی‌سازی
Log
لاگ
Mail server
سرور پست الکترونیک
Mail Service
سرويس پست الکترونیک
Maintainability
قابلیت نگهداری
Manage the Configuration
مديريت پيكربندي
Manage Third-party Services
مديريت خدمات شخص‌ثالث
Managing Data
مديريت داده‌ها
Manually deployable
قابل استقرار دستی
Map
نگاشت
metadata
فرا داده
Method
روش
Methodology Description Document
سند توصيف متدولوژي
Model based
مبتنی بر مدل
Model driven architecture
معماری مدل محور
Model transformation
تبدیل مدل
Modifiability
قابلیت تغییر
Modification
بهبود
Modularity
پیمانه‌گرایی
Monitor
پایش
monitoring
بررسی
Mutation
تحول / جهش
Mutation based
مبتنی بر جهش
namespace
فضای نام
National operating system
سیستم عامل ملی
Negative testing
تست منفی
Node
نود
Non-Repudiation
انکارناپذیری
Objectives-based
مبتنی بر اهداف
Objectivist
عینیت گرایی / عینی
Offline
برون‌خطی
offsite
برون‌محلي داده
Offsite locations
مناطق خارجي
online
برخط
Online testing
تست برخط
Onsite
درون‌محلي
Open source
متن باز
Operability
قابلیت اجرا
operating system
سیسنم عامل
Option
گزینه
Organizing
سازمان‌دهي
Overhead
سربار
Package
بسته‌ی نرم‌افزاری
Package management
مدیریت بسته
Pairwise testing
تست جفت-جفت
Partition
پارتیشن
passive
انفعالی
Patch
وصله
Performance
کارایی
Planning
برنامه ريزي
Planning and Organizing
برنامه ريزي و سازمان‌دهي
Plugin
پلاگین
Portability
قابلیت انتقال
Portfolio
سبد / سبد کالا / سبد محصولات/ نمونه محصولات
Predicate
منطقی
Print server
سرور چاپ
Proactive
پیش دستانه / پیش گستر
Process
فرایند / پردازش
Profile
پروفایل
Project Management Plan
طرح مديريت پروژه
Protocol
پروتکل
Proxy Server
سرور پراکسی
Quality Assurance Plan
طرح تضمين کيفيت
Recoverability
قابلیت بازگرداندن
Recovery test
تست بازیابی
Register
ثبت
Regulation
قوانین و مقررات
Release ability
قابلیت انتشار
Release note
یادداشت های انتشار
Reliability
قابلیت اطمینان
Remedial action
عمليات ترميمي
Repository
مخزن
RFC
Request For Change
درخواست تغيير
Resource Utilization
کارایی از نظر منابع / بهره‌برداری از منابع / کارایی منابع
restart
شروع مجدد
Restoration
احياء
Re-usability
قابلیت استفاده مجدد
Role
نقش
root
ریشه
Script
اسکریپت
Security
امنیت
Self healing
خود ترمیمی
Server
کارساز
Server side
سمت کارساز
Service Continuity
تداوم خدمات
Service Design
طراحي خدمات
Service Desk
ميز خدمات
service level agreement
قرارداد سطح خدمات
Service Operation
اجراي خدمات
Service Strategy
راهبرد خدمات
Service Transition
انتقال خدمات
Session based testing
تست برمبنای جلسه
Shell
پوسته
Sign
امضا
Snapshot
تصویر لحظه‌ای
software
نرم افزار
Specification-based testing
تست بر مبنای مشخصات
Starvation
قحطی / گرسنگی
State transition system
سیستم گذر حالت
Subdirectory
زیرشاخه
Subjectivist
ذهنی گرایی
Summative
تجمیعی
supplier
کارپرداز
Support
پشتيباني
Symbolic execution
اجرای سمبلیک
SUT
System Under Test
سیستم تحت تست
template
قالب
Template
قالب
Test Case
حالت تستی / مورد تحت تست
Test stopping criteria
شرایط متوقف نمودن تست
Test vectors
بردارهای تستی
Testability
آزمون پذیری
Tester
آزمون گر
Time Behavior
کارایی از نظر زمان
time tracking
پیگیری زمانی
Ubunto
اوبونتو
UI
رابط کاربری
Unintentional
غیرعمدی
Unit testing
تست واحد
update
به روز رسانی
upload
بارگزاری
Usability
قابلیت استفاده
Usage model
مدل کاربردی / مدل کاربرد
User Error Protection
قابلیت جلوگیری از خطا
user friendly
کاربر پسندی
User interface aesthetics
کاربرپسند بودن رابط کاربری
Validation
اعتبارسنجی / تصديق
Verification
بررسی صحت / صحه گذاري
Virtual Network Console/Computing
کنسول شبکه‌ی مجازی
Virtualization
مجازی سازی
volume
حجم
Web Server
سرور وب
White-Box test
تست جعبه سفیدworkload
بارکاری

واژه نامه فارسی به انگلیسی

مخفف
انگلیسی
فارسی
cloudify
ابری شده
Finite state automaton
اتوماتای حالت متناهی / اتومان حالت متناهی
Effectiveness
اثربخشي
Symbolic execution
اجرای سمبلیک
Service Operation
اجراي خدمات
Authenticity
احراز هویت
Restoration
احياء
Evaluate
ارزيابي
Extract
استخراج
ESES
Event space exploration strategy
استراتژیهای جستجوی رخداد-فضا
Script
اسکریپت
Debugging
اشکال زدایی
extra
اضافی
information
اطلاعات
Validation
اعتبارسنجی / تصديق
Device Driver
افزاره‌ران
Acquire and Implement
اكتساب و پياده‌سازي
Sign
امضا
Security
امنیت
Service Transition
انتقال خدمات
Community
انجمن
passive
انفعالی
Non-Repudiation
انکارناپذیری
Ubunto
اوبونتو
Control objectives for information and related technology
اهداف کنترلی برای اطلاعات و فناوریهای مرتبط
Goles and Metrics
اهداف و معيارها
Generation
ایجاد
issue
ایراد
Testability
آزمون پذیری
Tester
آزمون گر
Educate and Train Users
آموزش‌كاربران
Boundary-value analysis
آنالیز مقادیر مرزی
Regulation
آئين‌نامه
workload
بارکاری
upload
بارگزاری
online
برخط
Test vectors
بردارهای تستی
monitoring
بررسی
Verification
بررسی صحت / صحه گذاري
Planning
برنامه ريزي
Planning and Organizing
برنامه ريزي و سازمان‌دهي
Application
برنامه‌ی کاربردی
Offline
برون‌خطی
offsite
برون‌محلي داده
Package
بسته‌ی نرم‌افزاری
Localization
بومی‌سازی
update
به روز رسانی
Modification
بهبود
Continual Service Improvement
بهبود مستمر خدمات
Best Practices
به‌روش‌ها
Brute Force
بیخردانه / نیروی سبعی
Partition
پارتیشن
Database
پایگاه داده
Protocol
پروتکل
Profile
پروفایل
backup
پشتیبان
Support
پشتيباني
Plugin
پلاگین
Shell
پوسته
Appropriateness Recognizability
پوشش تمامی نیازهای کاربر
dynamic
پویا
Bandwidth
پهنای باند
Implementation
پیاده‌سازی
Proactive
پیش دستانه / پیش گستر
default
پیش فرض
configure
پیکربندی
time tracking
پیگیری زمانی
Modularity
پیمانه‌گرایی
forum
تالار گفتمان
Model transformation
تبدیل مدل
Summative
تجمیعی
Experimental research
تحقیقات تجربی
Content analysis
تحلیل محتوا
Fault-tolerance
تحمل خرابی / تولرانس عيب
Mutation
تحول / جهش
Deliver
تحويل
Allocate
تخصيص‌
Service Continuity
تداوم خدمات
Recovery test
تست بازیابی
Specification-based testing
تست بر مبنای مشخصات
Online testing
تست برخط
Session based testing
تست برمبنای جلسه
White-Box test
تست جعبه سفید
Black -Box test
تست جعبه سیاه
Pairwise testing
تست جفت-جفت
All pairs testing
تست جفت‌ها
Daily Smoke Testing
تست دودی روزانه
Behavioral Testing
تست رفتاری
Fuzz testing
تست فاز
Negative testing
تست منفی
Unit testing
تست واحد
Correctness
تصحیح / صحت
Decision-oriented
تصمیم گرایی
Image
تصویر
Snapshot
تصویر لحظه‌ای
Load balancing
تعادل بار
embedded
تعبیه‌ای / تعبیه شده
Embeded
تعبیه‌ای / تعبیه شده
ECP
Equivalence class partitioning
تقسیم‌بندی کلاس هم‌ارزی
Collating
تلفیقی / تلفيق
Distribution
توزیع
Load balancing
توزیع بارکاری / توزیع بار
Expansion-ability
توسعه پذیری
Register
ثبت
Glass -Box
جعبه شیشه ای
Jenkins
جنکینز
Test Case
حالت تستی / مورد تحت تست
volume
حجم
Gaussian elimination
حذف گوسی / حذف گاوسی
account
حساب کاربری
Accountability
حسابرسی
LAN accounting
حسابرسی شبکه
Constraint solving
حل محدودیت
critical
حیاتی
Error
خطا
Self healing
خود ترمیمی
bootstrap
خودراه‌انداز
cluster
خوشه
data
داده ها
Debian
دبیان
Availability
در درسترس بودن
RFC
Request For Change
درخواست تغيير
Onsite
درون‌محلي
device
دستگاه
Monitor
دیده بان
Firewall
دیواره‌ی آتش
Subjectivist
ذهنی گرایی
Interface
رابط
UI
رابط کاربری
Service Strategy
راهبرد خدمات
Boolean solver
راهکارهای بولی
Method
روش
Desktop
رومیزی
Incident
رويداد
root
ریشه
QVT
Domain Specific Language
زبان مخصوص دامنه
Subdirectory
زیرشاخه
Infrastructure
زيرساخت
Organizing
سازمان‌دهي
Builder
سازنده
Portfolio
سبد / سبد کالا / سبد محصولات/ نمونه محصولات
hardware
سخت افزار
header
سرآمد
Overhead
سربار
Database server
سرور پایگاه داده
Proxy Server
سرور پراکسی
Mail server
سرور پست الکترونیک
Print server
سرور چاپ
Directory Service
سرور دایرکتوری
File server
سرور فایل
Web Server
سرور وب
Mail Service
سرويس پست الکترونیک
DNS Service
سرويس‌دهنده‌ی نگاشت نام به آدرس
customize
سفارشی سازی شده،سفارشی شده
Server side
سمت کارساز
Methodology Description Document
سند توصيف متدولوژي
SUT
System Under Test
سیستم تحت تست
operating system
سیستم عامل
National operating system
سیستم عامل ملی
State transition system
سیستم گذر حالت
Key Indicator
شاخص کلیدی
fork
شاخه
Directory
شاخه
Test stopping criteria
شرایط متوقف نمودن تست
restart
شروع مجدد
Identify
شناسايي
Service Design
طراحي خدمات
Quality Assurance Plan
طرح تضمين کيفيت
Project Management Plan
طرح مديريت پروژه
Configuration Management Plan
طرح مديريت پيکربندي
Capacity
ظرفیت
Performance
عملکرد
Remedial action
عمليات ترميمي
Objectivist
عینیت گرایی / عینی
Unintentional
غیرعمدی
metadata
فرا داده
Process
فرایند / پردازش
Disjunctive normal form
فرم نرمال فصلی
namespace
فضای نام
Active
فعّال
Information Technology
فناوري اطلاعات
Executable
قابل اجرا
Manually deployable
قابل اعمال دستی
Operability
قابلیت اجرا
Interoperability
قابلیت ارتباط با سایر سیستم‌ها
Usability
قابلیت استفاده
Re-usability
قابلیت استفاده مجدد
Reliability
قابلیت اطمینان
Release ability
قابلیت انتشار
Portability
قابلیت انتقال
Compatibility
قابلیت انطباق
Recoverability
قابلیت بازگرداندن
Adaptability
قابلیت تطبیق پذیری محیطی
Modifiability
قابلیت تغییر
User Error Protection
قابلیت جلوگیری از خطا
Maintainability
قابلیت نگهداری
Learn-ability
قابلیت یادگیری
template
قالب
Template
قالب
Starvation
قحطی / گرسنگی
service level agreement
قرارداد سطح خدمات
Performance
کارایی
Time Behavior
کارایی از نظر زمان
Resource Utilization
کارایی از نظر منابع / بهره‌برداری از منابع / کارایی منابع
user friendly
کاربر پسندی
User interface aesthetics
کاربرپسند بودن رابط کاربری
supplier
کارپرداز
Server
کارساز
functional
کارکردی
appliance
کارمان
Library
کتابخانه
Client
کلاینت
Console
کنسول
Virtual Network Console/Computing
کنسول شبکه‌ی مجازی
Efficient and Effective
كارا و اثرگذار
Balanced Score Card
كارت‌ امتيازي متوازن
Option
گزینه
Deterministic algorithm
الگوریتم‌ قطعی
Git
گیت
Log
لاگ
Objectives-based
مبتنی بر اهداف
Generation-based
مبتنی بر تولید
Mutation based
مبتنی بر جهش
Model based
مبتنی بر مدل
Open source
متن باز
Counterexample
مثال نقض
Virtualization
مجازی سازی
Abstract test suite
مجموعه تست انتزاعی
Executable test suite
مجموعه تست قابل اجرا
License
مجوز
Authorization
مجوز‌دهي
Constraint
محدود
Confidentiality
محرمانه بودن
Artifact
محصول مصنوعی / تصنعی
Benchmarking
محک
Repository
مخزن
Context-Driven School
مدرسه محتوا محور
Capability Maturity Model
مدل بلوغ قابلیت
Usage model
مدل کاربردی / مدل کاربرد
Package management
مدیریت بسته
Configuration management
مدیریت پیکربندی
Manage the Configuration
مديريت پيكربندي
Manage Third-party Services
مديريت خدمات شخص‌ثالث
Managing Data
مديريت داده‌ها
Knowledge Management
مديريت دانش
Disposing
مرتب‌سازي
Feasibility study
مطالعات امكان‌سنجي
Epistemology
معرفت شناسی
Flipping bit
معکوس نمودن تصادفی بیت‌ها
Model driven architecture
معماری مدل محور
Criteria
معيارها
Offsite locations
مناطق خارجي
Predicate
منطقی
Component
مولفه
host
میزبان
guest
میهمان
Service Desk
ميز خدمات
software
نرم افزار
Free software
نرم‌افزار آزاد
Role
نقش
Map
نگاشت
Instance
نمونه
Node
نود
fetch
واکشی
Patch
وصله
Cost
هزينه
Formative
هنجاری / تکوینی
Release note
یادداشت های انتشار
Integrity
یکپارچگی